Organizacja pracy przedszkola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do 16.00

Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godz. 8. 10.

 Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00 -  Schodzenie się dzieci. 

 Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji  pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, inne…

 

8.00- 9.25 -  ( dla poszczególnych grup do czasu śniadania) Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci,  ćwiczenia poranne;

 

8.30- 9.00 – II  śniadanie w budynku C ( w salach)

 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków;

ŚNIADANIE W BUDYNKU 

 

śniadanie

4-latki B

8.40- 8.55

5-latki A

8.40-8.55

5-latki B

8.40-8.55

6-latki A

9.00 – 9.15

6-latki B

9.00-9.15

 

  

 9.10 – 11.50 – (dla grup w budynku A po zjedzeniu II śniadania)

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na powietrzu, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w salach lub na powietrzu, spacery po mieście i wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy z językiem angielskim, religia.

 

11.50 – 12.20 – Czynności porządkowo-higieniczne, obiad

 a. 3-,4-latki B – w budynku C;

 

obiad

4-latki B

11.50-12.05

5-latki A

11.50-12.05

5-latki B

11.50-12.05

6-latki A

12.05-12.20

6-latki B

12.05-12.20

 

 12.20 – 13.50 – 3-latki A i B, 4-latki A i B - Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

 

12.20 – 13.35 – 5-latki i 6-latki  - zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

 

13.35– 13.45 -  Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

 

Podwieczorek

 

podwieczorek

4-latki B

13.45-14.00

5-6-latki

13.45-14.00

 

 

14.35 – 16.00 -  Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy na przedszkolnym p przedszkolnym. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
jest realizowana bezpłatnie w godzinach 8.00 – 13.00.
Opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad bezpłatny wymiar
ustawowy (8.00 -13.00) wynosi 1 zł.
(podstawa prawna: Uchwała Nr XLVII/288/2018
Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2018 r.)

 

 

Artykuły

Regulamin Przedszkola Samorządowego w Mordach

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH  I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU  W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYPROWADZANIA DZIECI ZDROWYCH DO PRZEDSZKOLA

 

Podstawa prawna:                                                                                                                                         

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017r. )                                                    

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. ( Dz.U. z 2001 r, nr 126, poz.1384 ze zm.),                                                                                                                            

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69),                                                              

Statut Przedszkola Samorządowego w Mordach                                                                                                              

Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 29.10.2010,                                                                                                                                    

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący nieprzyjmowania dzieci chorych  do przedszkoli z 2010.07.15

Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  z dnia …….

Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo). Z dnia …. 2020 r.

Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo) z dnia 12.08.2020 r.

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 12.08.2020 r

28 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

  1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

 

  1. Rodzice/ prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy.

 

  1. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali,  w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć, niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki.

 

  1. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
28 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Mordach

Regulamin korzystania z wyżywienia

w Przedszkolu Samorządowym i w szkole podstawowej  w Mordach

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).                                                 
  2.    2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154)

     

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

„Regulamin korzystania z żywienia” określa zasady przygotowywania i wydawania posiłków, osoby uprawnione do korzystania z posiłków oraz zasady ustalania i dokonywania opłat
z tytułu żywienia w Przedszkolu Samorządowym i szkole podstawowej w Mordach.

28 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Mordach