Klauzula informacyjna dotycząca nauczania zdalnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 sierpnia 2020

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59, oraz 2020 poz. 322,374 i 567) oraz  zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Oświatowy w Mordach, ulica Kilińskiego 13; 08-140 Mordy

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Justynę Terlikowską. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: iodo@spmordy.pl

3. Dane osobowe z powyższej ankiety są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia działań zapobiegawczo profilaktycznych oraz zwalczania COVID-19.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania

6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem"

8. Dane zebrane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, a tym samym nie są profilowane

9. Podanie Danych przez osobę której dane dotyczą jest dobrowolne jednakże bez ich podania Administrator nie będzie mógł świadczyć niektórych usług w pełnym zakresie.