PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2020

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH  I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU  W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYPROWADZANIA DZIECI ZDROWYCH DO PRZEDSZKOLA

 

Podstawa prawna:                                                                                                                                         

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017r. )                                                    

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. ( Dz.U. z 2001 r, nr 126, poz.1384 ze zm.),                                                                                                                            

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69),                                                              

Statut Przedszkola Samorządowego w Mordach                                                                                                              

Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 29.10.2010,                                                                                                                                    

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący nieprzyjmowania dzieci chorych  do przedszkoli z 2010.07.15

Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  z dnia …….

Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo). Z dnia …. 2020 r.

Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo) z dnia 12.08.2020 r.

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 12.08.2020 r

1. Cel procedury

 Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu, w tym ochrona zdrowia dziecka.

2. Zakres procedury

 Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, sposoby  monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci.

3. Definicja przedmiotu procedury

 Przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych  i oddanie pod opiekę nauczycielki.

 Odebranie przez rodzica dziecka z przedszkola w przypadku złego samopoczucia lub pogorszenia stanu zdrowia

4. Kogo dotyczy procedura?

 Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice /opiekunowie prawni /osoby upoważnione           i pracownicy przedszkola.

5. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które są przedmiotem procedury

Rodzice /prawni opiekunowie:

- przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,

- odbierają dzieci z przedszkola, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia,

- upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola,

- podają prawidłowy i aktualny telefon kontaktowy,

- stosują się do obowiązującej procedury.

 

Nauczyciele:

- informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczucia dziecka,

- powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka, 

- odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,

- sprawdzają na bieżąco zgodność podanych danych kontaktowych rodziców,

- prowadzą działania prozdrowotne,

- posiadają aktualne zaświadczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- stosują się do obowiązującej  procedury.                                                                                        

Dyrektor:

 - zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem,

 - wypracowuje wspólnie z rada pedagogiczną uregulowania dotyczące bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu,

- monitoruje realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci.                                                                                                                                                             

6. Opis procedury

6.1.Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.

6.2.Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.                     Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

6.3.W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach ( złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

6.4.Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6.5.Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

6.6. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i  złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) , NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora lub jego zastępcy o stanie zdrowia dziecka.

6.7.Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

6.8.W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

6.9.W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania „Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka”, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców o zaistniałym zdarzeniu.

6.10.Po zakończeniu leczenia rodzic powinien przedłożyć w przedszkolu zaświadczenie wystawione przez właściwego lekarza lub oświadczenie potwierdzające zakończenie leczenia.

6.11.W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

6.12.W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

6.13.Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane).

6.14.W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków - doustnych, wziewnych oraz  w postaci zastrzyków, maści i żelu, z zastrzeżeniem pkt. 6.16

6.15.W przypadku, gdy do przedszkola uczęszczają dzieci z chorobami przewlekłymi i występuje konieczność stałego  podawania leków, stosuje się odrębną procedurę.

6.16. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem,  nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).

6.17.Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

6.18.Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne, powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców             w szatni „zapasowych” części garderoby.

6.19.Zabrania się ubierania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz wartościowej biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.

6.20. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola,   Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw                        i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

6.21. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola