PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2020
 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 

 

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy.

 

 1. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali,  w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć, niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki.

 

 1. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
 1. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane).

 

 1. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

 1. Dzieci uczęszczające do oddziałów należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach    od 7.00 do 8.00 lub w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu przedszkola    o późniejszym przybyciu dziecka.

 

 1. Dziecko można odbierać do godziny 16.00, w sytuacjach podyktowanych potrzebami rodziców wcześniej zgodnie z podpisaną umową o korzystaniu z przedszkola.

 

 1. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów.

 

 1. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka rodzice/prawni opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.

 

 1. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nie ujęte w oświadczeniu po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora lub nauczyciela podając dane osoby która dziecko będzie odbierać.

 

 1.   Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

 1.   Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

 1. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał,  że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.(np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) . Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe dyrektor lub nauczyciel przedszkola ma prawo wezwać policję.

 

 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 1. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica/opiekuna i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

 

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

 

 1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

 

 1. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu do godziny 16:30.

 

 1. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora Zespołu lub wicedyrektora. Dyrektor Zespołu podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji  o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka.

 

 1. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, które odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.

 

 1. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie oraz nauczyciel.