Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Mordach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2020

Regulamin korzystania z wyżywienia

w Przedszkolu Samorządowym i w szkole podstawowej  w Mordach

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).                                                 
 2.    2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154)

     

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

„Regulamin korzystania z żywienia” określa zasady przygotowywania i wydawania posiłków, osoby uprawnione do korzystania z posiłków oraz zasady ustalania i dokonywania opłat
z tytułu żywienia w Przedszkolu Samorządowym i szkole podstawowej w Mordach.

§ 2.

 Przedszkole korzysta z posiłków przygotowanych przez kuchnię Zespołu Oświatowego. 

 1. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne. 
 2. Miejscem spożywania posiłków Przedszkole jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla:

1) dla  dzieci uczęszczających do budynku „C” przedszkola Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

2) nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. 

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami

żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 1. Posiłki przygotowywane są w oparciu o jadłospis przygotowywany na każdy tydzień
  z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia.
 2. Jadłospis wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w  Przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkolecelestynow.szkolnastrona.pl
 3.  Jadłospis zawiera wykaz alergenów w poszczególnych potrawach. 
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu. 
 1. W Przedszkolu nie funkcjonuje wyodrębnione pomieszczenie stołówki – posiłki spożywane są w salach zajęć oraz w świetlicy w budynku A
 2. Posiłki przygotowywane są w kuchni i dostarczane do sal zajęć przez pracownika obsługi ( budynek C). 
 3. Posiłki nakładane są na krótko przed spożyciem, by zachować wartości odżywcze

i odpowiednią temperaturę.

 1.  W kuchni nie mogą przebywać inne osoby poza uprawnionymi.

 

§ 3.

1. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

      1) śniadanie,

      2) II śniadanie,

      3) obiad– zupa i II danie.

2. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

 1. śniadanie   - od godzinie  8:30 do 9.20
 2. Obiad (zupa) -   o godzinie od 11.50
 3. podwieczorek  - od godzinie 14:00 

3. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie wykazu dzieci w przedszkolu w danym dniu i nauczycieli zgłaszających chęć korzystania z żywienia.

4. Dla dzieci pozostających dłużej w przedszkolu podawana jest przekąska około godziny 14.00

5. Woda dostępna jest dla dzieci w ciągu całego dnia pobytu w przedszkolu  UWAGA: W OKRESIE PANDEMI WSKAZANE JEST ABY KAŻDE DZIECKO PRZYCHODZIŁO DO PRZEDSZKOLA Z WŁASNĄ BUTELKĄ WODY.

6. W przedszkolu nie wydaje się posiłków na wynos.

7. W przedszkolu mogą być stosowane diety żywieniowe dla dzieci na zasadach określonych.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

 

§ 4.

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są:

       a)    dzieci, których rodzice (opiekunowie) wnoszą opłaty indywidualnie,

 1. dzieci, których dożywianie dofinansowuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie
 2. nauczyciele Przedszkola.

§ 5.

 1. Koszt posiłku dla dzieci uwzględnia koszt surowców użytych do przygotowania posiłków (tzw. „wsad do kotła”),
 2. Nauczyciele przedszkola mogą korzystać z posiłków przygotowywanych w placówce na zasadach pełnej odpłatności.
 3. Na pełny koszt przygotowania posiłku dla nauczycieli składa się koszt zakupu produktów żywnościowych zużytych do przygotowania posiłków oraz wydatki poniesione na przygotowanie posiłku.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI DZIECI

§ 6.

 1.  Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do

sporządzenia posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie

z normami żywieniowymi.

 1.  Opłata miesięczna za korzystanie przez dziecko z posiłków stanowi iloczyn opłaty za posiłki

i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

 1.  Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu

w nowym roku szkolnym. 

 1. Za wyżywienie rodzic pokrywa koszty w zależności od zadeklarowanej ilości spożywanych dziennie przez dziecko posiłków. Opłaty za wyżywienie nie nalicza się za dni nieobecności dziecka w przedszkolu. 

5. Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc przekazuje się rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uwaga: rodzice zobowiązani są do podania wychowawcom swoich adresów email

6. Opłaty za korzystanie z posiłków po uzgodnieniu z Organem prowadzącym są wprowadzane zarządzeniem Dyrektora Przedszkola.

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§ 7

1.  Opłaty za żywienie dzieci wnosi się z góry w terminie do dziesiątego dnia miesiąca, w którym

następuje korzystanie z posiłków w przedszkolu, po odliczeniu zwrotów za nieobecności z poprzedniego miesiąca.

2.  Opłaty wnoszone przez rodziców dokonywane są u intendentki( pierwszy miesiąc) a od października  na rachunek bankowy BS Łosice o/Mordy  nr 95 8038 0007 0007 0040 0272 2000 0010 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa (przedszkole), tytuł wplaty (np. za obiady w m-cu)

3.   Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek placówki. 

4.   Jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto czy w niedzielę,        wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). 

5.  Istnieje możliwość dofinansowania kosztów obiadu ( zupa i II danie) dla dzieci z rodzin będących

     w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej przez Gminny Ośrodek Pomocy

     Społecznej. W przypadku przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów wyżywienia

     (decyzja GOPS) odpłatność za żywienie dzieci jest regulowana przez GOPS po rozliczeniu

     faktycznych kosztów, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Przedszkole

     z załączoną listą dzieci, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym  odrębnymi przepisami.

6.   W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub zakończonej edukacji dziecka,

     nadpłacona kwota za wyżywienie zwracana jest w gotówce lub na wskazane przez rodzica konto.

7.  Opłaty z tytułu żywienia nauczycieli naliczane są na podstawie zadeklarowanej przez nich liczby dni w których posiłek będzie wydawany. 

8.  Nauczyciele korzystający z posiłków regulują należności przelewem u intendentki a od października  na konto przedszkola z góry w terminie do 10 dnia miesiąca w którym następuje korzystanie z posiłku.

9. Ceny za posiłki:

- obiad 4 zł dla uczniów; 7 zł dla nauczycieli

- śniadanie 1 zł
- podwieczorek 1 zł

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA DIET ŻYWIENIOWYCH U DZIECI

 

§ 8

 1. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.
 2.  Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających

niektóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do powiadomienia przedszkola o tym fakcie poprzez:

1) Złożenie wniosku w formie pisemnej do dyrektora przedszkola o przygotowanie

posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienie innymi.

2) Dołączenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zastosowania

eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia.

3) Respektowania ostatecznej decyzji w sprawie żywienia dziecka podjętej przez

dyrektora po konsultacji z intendentem.

 1. Przedszkole nie zapewnia odrębnych wymogów żywieniowych dla dzieci, które przechodzą badania lub testy alergologiczne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1.    Regulamin wprowadza się w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

2.     W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych
        w niniejszym  regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

3.     Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje intendent   przedszkola.

4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

 

Jerzy Borowski - Dyrektor

HARMONOGRAM POSIŁKÓW

śniadanie

4-latki B

8.40- 8.55

5-latki A

8.40-8.55

5-latki B

8.40-8.55

6-latki A

9.00 – 9.15

6-latki B

9.00-9.15

obiad

4-latki B

11.50-12.05

5-latki A

11.50-12.05

5-latki B

11.50-12.05

6-latki A

12.05-12.20

6-latki B

12.05-12.20

podwieczorek

4-latki B

13.45-14.00

5-6-latki

13.45-14.00